Gebyrer og afgifter

Præmier som oplyses af Lokal Forsikring er med statsafgift, skadesforsikringsafgift og bidrag.

 

Alle forsikringsselskaber skal jf lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag:

Statsafgift

Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgift opkræves også ved forsikring af småbåde og windsurfere på indboforsikringer. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikring til forsikring. Statsafgiften opkræves hver gang forsikringen fornyes. 

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgiften er på 1,1% af forsikringens pris. Afgiften bliver opkrævet, når du køber en ny forsikring eller ændrer en eksisterende forsikring samt hvert år ved betaling af forsikringen.

Miljøbidrag

Miljøbidrag på kr. 84,- til skrotning af biler, opkræves på bilforsikringer. Miljøbidraget opkræves årligt. 

Bidrag til stormflod og stormfald

Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring har staten pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er pt.40 kr. pr forsikring.

Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank og udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier. Det er Stormrådet der afgør, om der er tale om stormflod eller stormfald.

Bidrag til Garantifonden

I henhold til bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadeforsikringsselskaber §3 stk. 2, skal Garantifonden have en formue på mindst 300 mio. kr. Da fondens formue er nået under dette beløb, er det besluttet at bidrag til fonden skal genoptages pr. 1. januar 2019. Derfor  skal skadesforsikringselskaber opkræve et bidrag på kr. 40,- pr. police (Hus-, indbo-, bil- og motorcykelforsikring) en gang årligt. På arbejdsskadeforsikringen opkræves et bidrag på 30,- pr. årsværk en gang årligt. Opkrævning sker ved første indbetaling pr. kalenderår. 

 

Øvrige gebyrer, som opkræves af os:

Opkrævningsgebyr

Vores udgifter ved opkrævninger er forskellige afhængig af, om du betaler med indbetalingskort eller via betalingsservice. Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige. Gebyret udgør:

  • kr. 9,75,- pr. opkrævning via betalingsservice.
  • kr. 9,75,- pr. opkrævning via indbetalingskort, hvis du er tilmeldt e-Boks
  • kr. 45,-  pr. opkrævning via indbetalingskort

En del af dette gebyr betaler vi til betalingsservice (Nets).

Rykkergebyr

Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi en påmindelse om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to påmindelser, og hver af disse pålægges et gebyr på kr. 100,- 

Kort opsigelse

Du kan opsige dine private skadeforsikringer  - fx hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. - med 30 dages varsel til den første i en måned.

Det koster et gebyr

Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag (hovedforfald).

Hvis din forsikring har været hos os i mere end et år, er gebyret på kr. 70,- pr. forsikring. Gebyret skal dække de udgifter, vi har, når vi skal slette din forsikring før det normale udløb.

Hvis din forsikring kun har været hos os mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr på kr. 500,- Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere en forsikring.

Du har stadig en gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police.

Bankoverførsel

Hvis vi skal overføre et beløb til en bankkonto, der ikke er din NemKonto, opkræver vi et gebyr på kr. 100,- pr. overførsel.