Gebyrer og afgifter

Præmier som oplyses af Lokal Forsikring er med statsafgift, skadesforsikringsafgift, naturskadeafgift og bidrag.

Alle forsikringsselskaber skal jf lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag:

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræves der afgifter til staten og til forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve disse afgifter.

Statsafgift
Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgift opkræves også ved forsikring af småbåde og windsurfere på indboforsikringer. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikring til forsikring. Statsafgiften opkræves hver gang forsikringen fornyes.
Skadeforsikringsafgift
Skadeforsikringsafgiften er på 1,1% af forsikringens pris. Afgiften bliver opkrævet, når du køber en ny forsikring eller ændrer en eksisterende forsikring samt hvert år ved betaling af forsikringen.
Miljøbidrag
Miljøbidrag på kr. 84,- til skrotning af biler, opkræves på bilforsikringer. Miljøbidraget opkræves årligt.
Naturskadeafgift
Naturskadeafgift (tidligere stormafgift) er en lovbestemt afgift til staten på 40 kr. (2023) pr. forsikring pr. kalender år. Du skal betale naturskadeafgift, hvis du køber eller fornyer en indbo-, hus og/eller fritidshusforsikring.

Hvem opkræver afgiften – hvornår?
Det er dit forsikringsselskab, der opkræver naturskadeafgiften på vegne af staten. Vi opkræver afgiften, når du betaler for din forsikring.
Hvis du har månedlig, halvårlig eller kvartårlig betaling, opkræver vi afgiften første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften og viderebetaler den til Naturskaderådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvad går afgiften til?
Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier. Det er Naturskaderådet som afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke eller stormfald.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en lovbestemt afgift på 40 kr. (2024) pr. forsikring pr. kalender år. Du skal betale afgiften, hvis du køber eller fornyer indbo- og/eller husforsikringer.

På lovpligtig arbejdsskade opkræves et bidrag på 30 kr. pr. ansat (omregnet til fuldtidsansat) og 30 kr. pr. person på frivillig arbejdsulykke. Bidraget vil blive reguleret, hvis der ændres på antal ansatte på forsikringen. Hvis forsikringen ophører i løbet af et forsikringsår tilbagebetales bidraget ikke.

Hvem opkræver afgiften – hvornår?
Vi opkræver afgiften, når du betaler for din forsikring. Hvis du har månedlig, halvårlig eller kvartårlig betaling, opkræver vi afgiften første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften og viderebetaler den til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i henhold til §3, stk. 2 lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

Hvad går afgiften til?
Garantiordningen sikrer forsikringskunderne, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Hvis Garantifonden for skadeforsikringsselskaber udbetaler erstatning til kunder i et konkursramt selskab, skal medlemmerne indbetale til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Du kan læse mere om baggrunden for garantifondsbidraget hos Forsikring & Pension.

Øvrige gebyrer, som opkræves af os:

Opkrævningsgebyr
Vores udgifter ved opkrævninger er forskellige afhængig af, om du betaler med indbetalingskort eller via betalingsservice. Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige. Gebyret udgør pr. 1. januar 2023:

kr. 9,75,- pr. opkrævning via betalingsservice.
kr. 9,75,- pr. opkrævning via indbetalingskort, hvis du er tilmeldt e-Boks
kr. 45,- pr. opkrævning via indbetalingskort

En del af dette gebyr betaler vi til betalingsservice (Nets).
Rykkergebyr
Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi en påmindelse om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to påmindelser, og hver af disse pålægges et gebyr på kr. 100,-
Kort opsigelse
Du kan opsige dine private skadeforsikringer - fx hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. - med 30 dages varsel til den første i en måned.

Det koster et gebyr

Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag (hovedforfald).

Hvis din forsikring har været hos os i mere end et år, er gebyret på kr. 70,- pr. forsikring. Gebyret skal dække de udgifter, vi har, når vi skal slette din forsikring før det normale udløb.

Hvis din forsikring kun har været hos os mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr på kr. 500,- Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere en forsikrinng.

Du har stadig en gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police.
Udbetaling af tilgodehavende
Hvis vi skal overføre til anden konto end NemKonto fratrækkes et gebyr på kr. 100,-

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.