Forsikring til Landbrugsejendom

Forsikring til en landbrugsejendom udgør en stor del af det samlede forsikringsbudget for de fleste landbrug. Hvis skaden sker, skal du naturligvis have den rette erstatning. Det får du ved at have overblik over dine bygninger, og de behov der knyttes til dem i tilfælde af skader. 
 

Få vores landbrugsassurandør til at gennemgå bygningerne grundigt - derefter kan vi i fællesskab sikre, at du får en forsikring til din landbrugsejendom, der matcher netop dine behov. 

 

Forsikring til Landbrugsejendom kan omfatte:

Brand

Forsikringen dækker brand, lynnedslag, eksplosion, tilsodning og nedstyrtning af luftfartøjer. 

Elskade

Forsikringen omfatter kortslutning, herunder overspænding, induktion, statisk elektricitet. 

Anden bygningsbeskadigelse

Forsikringen omfatter stormskade, udstrømning af vand, frostsprængning, snetryk, sky- eller tøbrud, tyveri og hærværk, påkørsel. Samt pludselig skade og brud på glas og sanitet på beboelsesejendommen.

Svampe- og insektdækning

Forsikringen dækker træødelæggende svamp- og insektskader, samt bekæmpelse af husbukke i beboelsesejendommen. 

Rørskade

Forsikringen dækker skjulte rørinstallationer og el-varmekabler i beboelsesejendommen og i fyrrum. 

Stikledning

Forsikringen omfatter brud på stikledninger, sanitets- og klakanlæg, grundvandspumper, brønde og pumper hertil.

Silo - tankdækning

Forsikringen omfatter pludselig skade dækning på siloer og tanke, herunder overdækninger til gylletanke.

Huslejetab

Forsikringen omfatter dokumenteret tab af lejeindtægt. 

Hus- og grundejeransvar for beboelsesejendom

Forsikringen dækker ansvarsskader på andre personer eller deres ejendele. 

Flytteret for driftsbygninger

Ved en dækningsberettiget skade kan du vælge at flytte erstatningen, og opføre en tilsvarende bygning på en anden ejendom. 

Udvidet restværdi

Når skadens andel af den samlede bygningsværdi bliver opgjort, medregnes ikke værdien af ubeskadigede gyllekanaler, gødningsskrabere og andet anlæg for husdyrgødning, når dette befinder sig i eller under gulvniveau.  

Læs mere i vores betingelser for landbrugsbygning.